1. DEFINICJE
  1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:
  2. MILENIUMNET.PL - oznacza WEBGLOBAL Creatve Agency. z siedzibą we Kołobrzegu przy ul. Słoneczna wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej w Krajowym Rejestrze GUS w Szczecinie oddział Koszalin - Rejestrowy pod numerem 330987048.
  3. Portal Finansowy MILENIUMNET.PL - oznacza zorganizowaną platformę informacyjną pod adresem www.mileniumnet.pl umożliwiającą dostęp do własnych i światowych zasobów Internetu, a także platformę elektroniczną umożliwiającą przeprowadzanie operacji handlowych przez Internet w systemie on-line.
  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz załącznikami.
  5. Użytkownik - osoba zainteresowana Produktami Finansowymi oferowanymi za pośrednictwem MileniumNet w Centrum Finansowym.
  6. Formularz Rejestracyjny - oznacza formularz umożliwiający podanie danych koniecznych do zawarcia Umowy udostępniany przez MILENIUMNET.PL w formie elektronicznej.
  7. Rejestracja - oznacza prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
  8. Konto Klienta - oznacza zapis w systemie informatycznym MILENIUMNET.PL, dotyczący Wynagrodzenia oraz wszelkich działań podejmowanych przez Klienta.
  9. Dostawca - oznacza bank lub inną instytucję finansową lub nie finansową, z którą MILENIUMNET.PL zawarł umowę o współpracy dotyczącą umieszczenia jej oferty w kanałach sprzedaży MILENIUMNET.PL.
  10. Produkty Finansowe - oznaczają usługi finansowe lub nie finansowe oferowane przez Dostawców.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. MILENIUMNET.PL organizuje sprzedaż produktów finansowych na zasadach określonych Regulaminem.
  2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.mileniumnet.pl/regulamin
  3. MILENIUMNET.PL udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz zobowiązuje się udostępniać Regulamin przez cały czas obowiązywania Umowy w taki sposób, aby Klient mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MILENIUMNET.PL
  1. MILENIUMNET.PL nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
  2. MILENIUMNET.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  3. powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i/oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od MILENIUMNET.PL;
  4. powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od MILENIUMNET.PL podmioty.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. MILENIUMNET.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej i oferty Produktów Finansowych dostępnych w Centrum Finansowym.
  2. MILENIUMNET.PL zobowiązuje się udostępniać zmiany w postaci elektronicznej pod adresem URL www.mileniumn.pl w taki sposób aby Klient mógł ten mógł dokonane zmiany przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności lub przesłać zmiany na adres poczty elektronicznej Klienta.
  3. MILENIUMNET.PL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.08.2007.
  5. Wszelkie informacje i oświadczenia MILENIUMNET.PL uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej KLIENTA.
  6. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej info@mileniumnet.pl i weryfikacji otrzymania przez MILENIUMNET.PL.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ilustracja do artykułu

Kredyt dla firmy. Jaki wziąć?

Nie ma co ukrywać, że w Polsce przepisy nie ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zbyt skomplikowane regulacje podatkowe przynoszą więcej szkody niż pożytku, przez co właściciele firm często popadają w okres gorszej kondycji finansowej lub wręcz długi. Państwo nie pomaga, dlatego radzić oni muszą sobie na własny rachunek. Najczęściej jest to rachunek bankowy, a więc kredyt na firme.

Ilustracja do artykułu

Pożyczki bez BIK. Czym się charakteryzują?

Pożyczki bankowe mają jedną ogromną wadę – procedura jest porównywalna z tą, która obowiązuje przy udzielaniu kredytów. Najpierw długie i wymagające skomplikowanych formalności wnioskowanie, a dopiero później przelew. Zanim człowiek udowodni, że jest wiarygodny, może się okazać, że już pieniędzy tak naprawdę nie potrzebuje.

Ilustracja do artykułu

Motopożyczka. Jak łatwiej kupić samochód?

Kupno samochodu to spory wydatek. Jest to jednak coraz częściej konieczność ze względu na dzisiejszy model życia. Dojazdy do pracy, odwożenie dzieci do szkoły lub po prostu chęć podróżowania wymusza na nas zakup pojazdu. Jak to jednak zrobić, gdy wielu Polaków po prostu nie stać na kupno samochodu? Jakie sposoby finansowania wybrać? Iść do banku czy do firmy pożyczkowej? A może wybrać leasing? Zapraszam do lektury artykułu, w którym postaram się przybliżyć najlepsze sposoby na zdobycia dodatkowych funduszy na zakup samochodu.